Nyitvatartási idő: Hétfő - Péntek 8:00 - 15:00

Kövessen minket:

Adatkezelési tájékoztató

A Szolárplusz Napelem Kft. által végzett adatkezeléshez

 

1. Az adatkezelő megnevezése

 

Adat 

 Szolárplusz Napelem Kft.

Székhely

1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2/14.

Adószám     

32063109-2-42

E-mail

szolarpluszkft@gmail.com

Telefon

+36 70/742-2200 

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2.2

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).2.3

Az érintett hozzájárulása

 

3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama

 

3.1 A kezelt adatok köre és célja

Személyazonosító adatok

Az ügyfelek azonosítása céljából pályázati anyagok elkészítéséhez, kivitelezéshez

Kapcsolattartási adatok

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás céljából.

Áramszolgáltatói, felhasználási helyre vonatkozó adatok

A szolgáltatói engedélyeztetés ügyintézése céljából.


3.2. Az adatkezelés időtartama

A Szolárplusz Napelem Kft. az általa kezelt adatokat legfeljebb az adott eljárásra vonatkozó törvény által meghatározott ideig, illetve az érintett hozzájárulása esetén a konkrét adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban rögzített ideig kezeli.

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz kizárólag a Szolárplusz Napelem Kft., mint adatkezelő, illetve a Szolárplusz Napelem Kft. által megbízott adatfeldolgozók alkalmazottai férhetnek hozzá, valamint kivitelezéskor az alvállalkozó telepítő csapat a kivitelezési adatokhoz (név, cím, telefonszám). Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az érintett által meghatározott szervekkel, személyekkel.

A Szolárplusz Napelem Kft. kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, személyek részére.  

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A rögzített személyes adatokat a Szolárplusz Napelem Kft.  saját szerverein tárolja. A személyes adatok tárolásához a Szolárplusz Napelem Kft. más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. Szolárplusz Napelem Kft. megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

5.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Szolárplusz Napelem Kft.-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

A Szolárplusz Napelem Kft.

-milyen személyes adatait;

-milyen jogalapon;

-milyen adatkezelési céllal;

-mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

-a Szolárplusz Napelem Kft.  kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

-milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a Szolárplusz Napelem Kft. rendelkezésére);


Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Szolárplusz Napelem Kft. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

 

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy - az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül - írásban kérheti, hogy a Szolárplusz Napelem Kft. módosítsa valamely személyes adatát. A Szolárplusz Napelem Kft. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

 

5.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szolárplusz Napelem Kft. személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a Szolárplusz Napelem Kft. abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha az irattározásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szolárplusz Napelem Kft. a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

 

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Szolárplusz Napelem Kft. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a Szolárplusz Napelem Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Szolárplusz Napelem Kft. tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli.

 

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Szolárplusz Napelem Kft. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Szolárplusz Napelem Kft.-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Szolárplusz Napelem Kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

-panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, vagy 

-lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Szolárplusz Napelem Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso